Výpočet podlimitu

MKonzult - Užitočné stránky

Školenie osôb iných ako vodičov podľa kap. 1.3. dohody ADR

Znalosť ustanovenia dohody ADR sa netýka iba vodičov. Preto Dohoda ADR dáva za  povinnosť školiť všetky osoby, ktoré sa podieľaju na preprave  a manipulácii s nebezpečnými vecami , tj. disponenti, technickí a skladoví zamestnanci, riadiaci pracovníci , špedičný pracovníci atď. Toto sa týka nielen dopravných firiem, ale tiež odesielateľov, príjemcov, zasielateľov a sprostredkovateľských agentúr. Vymedzenie a obsah tohoto školenia je stanovený v kapitole 1.3 Dohody ADR. Prakticky by takéto školenie malo byť vždy zamerané na konkrétnu firmu a konkrétnu pracovnú pozíciu, ktorú vo firme školená osoba vykonáva. Napríklad by mohlo prebiehať podľa následujúcej osnovy:

Všeobecné bezpečnostné školenie:

- zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších úprav a  predpisov
- základné ustanovenie prepravy nebezpečných odpadov
- základné ustanovenie o chemických látkach a chemických prípravkoch
- vyhláška č. 64/1987 Z.z., o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej Dohoda ADR) a jej príloh   A a B v platnom znení

Špecifické školenie:

- sprievodné doklady a iné dokumenty pri preprave nebezpečných vecí s dôrazom na prepravný doklad a písomné pokyny pre vodiča
- hlavné druhy nebezpečia, trieda, klasifikačné kódy, obalové skupiny, UN kód, Kemlerov kód, bezpečnostné značky
- obaly a ich použitie
- druhy vozidiel a ich konštrukcia - použitie pri prepravách ADR
- povinná výbava ADR a označovanie vozidiel a kontajnerov
- vyňaté, obmedzené a tzv. podlimitné množstvá nebezpečných látok a predmetov
- zákazy spoločnej nakládky, manipulácia s kusmi a bezpečnostné opatrenia pri nakládke a vykládke a uloženie nebezpečného nákladu
- ďalšie všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí

Bezpečnostné školenie:

- čo robiť v prípade nehody (prvá pomoc, základné znalosti používania osobných ochranných prostriedkov a hasiacich prístrojov, použitie   prostriedkov pre ochranu  životného prostredia a bezpečnosť cestnej  premávky)
- skladovanie zvlášť nebezpečných jedov a ostatných jedov, skladovanie horľavých kvapalín, skladovanie horľavých skvapalnených    uhľovodíkových plynov, skladovanie výbušnín
- bezpečnosť práce a požiarna ochrana
- vysoko rizikové nebezpečné veci a bezpečnostné plány

Cena školenia je 47,-EUR s DPH za každého účastníka kurzu.

Cena školenia zahrňuje výklad, následné zodpovedanie dotazov, publikácia ADR , ktorú vydáva M KONZULT s.r.o. PRAHA  a vydanie osvedčenia o školení, ktoré je podľa požiadaviek ADR platné 2 roky. V prípade školenia väčšieho počtu účastníkov je možné cenu za jedného účastníka kurzu znížiť podľa celkového počtu účastníkov-

Podrobný záznam o absolvovaní každého školenia musí byť uchovaný oboma stranami, t.j. zamestnávateľom a zamestnancom, a overený pri prijímaní každého nového zamestnanca. Školenie personálu podieľajúceho sa na cestnej preprave nebezpečných vecí, musí byť periodicky doplňované obnovovacím školením s ohľadom na zmeny predpisov. Dohoda ADR je novelizovaná každé dva roky (vždy v nepárnom roku  ), školenie je preto potrebné obnoviť v dvojročnom intervale.

Prihlášku na školenie nájdete TU

UŽITOČNÉ
STRÁNKY

FAQ

Copyright © 2014 mkonzult.sk. Všetky práva vyhradené.

O NÁS   

NOVINKY

DEZINFEKCIA

KONTAKT

E-SHOP

ZÁKAZOVÉ
ZNAČKY

PORADCA
ADR

TRANSPORT

ŠKOLENIA

3D
TLAČ