Výpočet podlimitu

MKonzult - Užitočné stránky

FAQ

Otázky:

Čo je to FAQ

FAQ je systém otázok a odpovedí.

Bezpečnostný poradca ADR

Musím mať vo firme Bezpečnostného poradcu ADR?

Na základe  zákona  č. 56/2012 je  potrebné vymenovať  vo firme jedného prípadne viacerých Bezpečnostných poradcov ADR tak ako hovorí zákon :

(8) Fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca činnosť, ktorá zahŕňa prepravu nebezpečných vecí alebo súvisí s ich balením, nakládkou, plnením alebo vykládkou, písomne vymenuje jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov (ďalej len "poradca") a podľa medzinárodnej dohody24a) mu uloží úlohy, ktoré má zabezpečovať.

(9) Poradca môže byť aj vedúcim podniku, osobou s inými pracovnými povinnosťami v podniku alebo osobou, ktorá nie je priamo zamestnávaná týmto podnikom.

(10) Poradca musí mať osvedčenie o odbornej príprave platné pre príslušný druh dopravy podľa medzinárodnej dohody.24a) Toto osvedčenie vydáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). Na účel získania osvedčenia sa žiadateľ musí podrobiť školeniu a úspešne vykonať skúšku.

viac informácii o zmenách v zákone  na  : http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=11831

pre  vypracovanie  cenovej ponuky kliknite: suchy@mkonzult.cz

Podlimitná preprava

Ako vypočítam podlimitné množstvo ?

Na základe tzv. dopravnej kategórie, ktorú nám určuje tabuľka  A. kap. 3.2 v stĺpci č. (15) a na základe  prepočtu v bode  1.1.3.6.3. . Určiť  do akej hmotnosti / objemu je podlimitná preprava sa dá iba na základe poznania UN čísla  látky a  obalovej skupiny . V prípade, že vieme  tieto 2.údaje  ostatné vieme ľahko zistiť  podľa vyššie uvedených bodov. V prípade , že  vám tieto informácie nepomohli, obráťte sa na nás  a my Vám pomôžeme  zorientovať sa v problematike  podlimitnej prepravy.

kontaktujte nás na: info@mkonzult.sk       

Školenia ADR -vodiči

Musím mať školenie ADR vodiča pri preprave podlimitu ?

Nie.V prípade podlimitnej prepravy podľa 1.1.3.6. platí, že vodič takéhoto vozidla  nemusí mať  školenie  ADR pre  vodiča tak ako sa píše v časti 8 dohody ADR . POZOR, pre tieto osoby zostáva v platnosti ustanovenie  bodu 8.2.3 , ktoré im ukladá povinnosť  absolvovať min. školenie  osôb iných ako vodičov a  to aj v prípade podlimitnej prepravy. Nájdete to v bode 1.1.3.6.2 dohody ADR.

V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte na : info@mkonzult.sk

Školenia ADR - iný ako vodiči

Kto musí absolvovať školenie osôb iných ako vodičov?

Presne znenie  kto musí byť  preškolený  nájdete v bode : 8.2.3 dohody ADR. Podstata  tohto bodu je, že  toto školenie musia mať osoby pracujúce ako prevádzkovateľ cestných vozidiel, alebo odosielateľ,osoby ktoré nakladajú, alebo vykladajú nebezpečné veci, osoby pracujúce v zasielateľských organizáciách a vodiči vozidiel , ktorí nie sú držiteľmi ADR preukazu a  sú zúčastnení na  cestnej premávke  nebezpečných veci. Do tejto kategórie  tým pádom spadajú, vodiči v podlimitnej preprave a  taktiež, tzv. závozníci t.j. osoba prísediaca  v prípade prepravy ADR, ktorá sa vo vozidle nachádza.

Pre bližšie informácie  : info@mkonzult.sk

UŽITOČNÉ
STRÁNKY

FAQ

Copyright © 2014 mkonzult.sk. Všetky práva vyhradené.

O NÁS   

NOVINKY

DEZINFEKCIA

KONTAKT

E-SHOP

ZÁKAZOVÉ
ZNAČKY

PORADCA
ADR

TRANSPORT

ŠKOLENIA

3D
TLAČ